عمده دلایل استفاده از پردازش موازی عبارتند از:

 • کاهش زمان (و هزینه) اجرای محاسبات
 • انجام محاسبات بزرگتر و حل مسائل با مقیاس بزرگتر
 • فراهم نمودن امکان انجام همزمان محاسبات
 • استفاده از منابع از راه دور (بعنوان مثال به دو پروژه زیر توجه فرمایید:)
 • SETI@home uses over 330,000 computers for a compute power over 528 TeraFLOPS (as of August 04, 2008)
 • Folding@home uses over 340,000 computers for a compute power of 4.2 PetaFLOPS (as of November 4, 2008)
 • رسیدن به محدودیتهای پردازش سریال
  • سرعت حدی انتقال داده (سرعت نور)
  • محدودیت در ساخت و مینیاتوری کردن بوردها
  • محدودیتهای مالی و اقتصادی