پردازش موازی چیست؟

اجرای برنامه و محاسبات بصورت سریال

 • اجرای محاسبات بر روی یک پردازشگر
 • تقسیم محاسبات به یک سری محاسبات مجزا
 • اجرا ی عملیات بصورت جداگانه و پشت سر هم
 • اجرای فقط یک عملیات در هر لحظه زمانی

اجرای محاسبات بصورت همزمان یا موازی

 • اجرای همزمان یا موازی مستلزم استفاده از بیش از یک پردازنده میباشد
 • محاسبات ابتدا به یک سری محاسبات مجزا تقسیم شده که میتوان آنها را مستقلا انجام داد
 • محاسبات هر قسمت بر روی یک پردازشگر مجزا بصورت همزمان یا موازی انجام میشوند

سخت‌افزار موازی میتواند شامل موارد زیر باشد:

 • یک رایانه با چندین پردازنده محاسباتی
 • یک رایانه با پردازنده چند هسته‌ای
 • چندین رایانه که از طریق یک شبکه ارتباطی به یکدیگر متصل باشند
 • ترکیبی از موارد فوق