شیوه نامه مراحل ارائه درخواست و رسيدگي:

1- مطالعه آیین نامه استفاده از خدمات مرکز

2-  ثبت نام ، تکمیل و ارسال فرم درخواست

3-  دريافت پاسخ مركز از طريق اي ميل و اعلام هزينه

4-  تکمیل و ارسال  فرم شماره 2  و واریز هزینه به حساب شماره  2177395039000  بانك ملي شعبه بابلسر -  به نام معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه مازندران  یا تهیه فرم پرداخت هزینه خدمات مرکز پردازشهای سریع دانشگاه مازندران

5-  ارسال اطلاعات كاربري توسط مركز از طريق اي ميل