گروه

%  تخفيف

  ریال / هسته ساعت 

هزینه های خدمات مرکز پردازش سریع دانشگاه مازندران

1

80%

220

اعضاء هيات علمي دانشگاه مازندران - پایان نامه های نظری و نیمه تجربی

2

70%

330

اعضاء هيات علمي دانشگاه مازندران - سایر طرحها

3

50%

550

ساير دانشگاه ها و موسسات آموزشي و پژوهشي   

4

-----

1،100

  كاربران آزاد

 

ماشین نوع A

Cpu: 4core, RAM: 4GB , HDD: 40 GB

یک سال

6 ماه

3 ماه

هسته ساعت

گروه

7,603,200

3,801,600

1,900,800

220

1

11,404,800

5,702,400

2,851,200

330

2

19,008,000

9,504,000

4,752,000

550

3

38,016,000

19,008,000

9,504,000

1,100

4

 

ماشین نوع B

Cpu: 8core, RAM: 8GB , HDD: 80 GB

یک سال

6 ماه

3 ماه

هسته ساعت

گروه

15,206,400

7,603,200

3,801,600

220

1

22,809,600

11,404,800

5,702,400

330

2

38,016,000

19,008,000

9,504,000

550

3

76,032,000

38,016,000

19,008,000

1,100

4

 

ماشین نوع C

Cpu: 16core, RAM: 16GB , HDD: 160 GB

یک سال

6 ماه

3 ماه

هسته ساعت

گروه

30,412,800

15,206,400

7,603,200

220

1

45,619,200

22,809,600

11,404,800

330

2

76,032,000

38,016,000

19,008,000

550

3

152,064,000

76,032,000

38,016,000

1,100

4

 

1- حداقل مدت زمان و منابع تخصيص يافته خدمات پردازشي جهت اعضاء محترم هيئت علمي دانشگاه ها و موسسات آموزشي و پژوهشي 3 ماه و 4  هسته محاسباتي مي باشد.

2- هر هسته محاسباتي شامل موارد زير مي باشد:

CPU    1 Core
RAM   2 Gb

HDD   10 Gb

3- درخواست تخصيص منابع بيشتر با ارائه درخواست و پرداخت هزينه مرتبط مي باشد.

4- پرداخت هزينه خدمات پردازشي جهت اعضاء محترم هيئت علمي از محل اعتبار ويژه پژوهشي امكان پذير است.

5- كليه خدمات پردازشي  تاييد شده پس از پرداخت هزينه هاي مرتبط برقرار مي شود.

6- هزينه خدمات پردازشي براساس تعداد هسته هاي محاسباتي و زمان تاييد شده محاسبه مي گردد.

7- كليه هزينه هاي اعلام شده از مركز بايد به شماره حساب  2177395039000  بانك ملي شعبه بابلسر -  به نام معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه مازندران واريز گردد.

8- كليه كاربران كه درخواست اوليه آنها تاييد شده است مي بايست تصوير فيش واريزي را در مرحله دوم بارگذاري و ارسال نمايند.

9- اعضاء محترم هيئت علمي دانشگاه مازندران كه متقاضي پرداخت هزينه خدمات پردازشي از محل اعتبار ويژه پژوهشي يا گرنت خود مي باشند، مي بايست فرم تقبل پرداخت را پس از ثبت نام و دریافت نام کاربری دانلود نموده و سپس تصوير فرم پر و امضاء شده را در مرحله دوم بارگذاري و ارسال نمايند