اعضاء محترم هيئت علمي دانشگاه مازندران كه متقاضي پرداخت هزينه خدمات پردازشي از محل اعتبار ويژه پژوهشي يا گرنت خود مي باشند، مي بايست فرم تقبل پرداخت را دريافت نموده و سپس تصوير فرم پر و امضاء شده را در مرحله دوم بارگذاري و ارسال نمايند.

دریافت فرم تقبل پرداخت